دسته‌بندی نشده یادداشت ها یادداشت‌ها و مقالات

چرا سازماندهی دسترسی به داده های آب، بسیار پیچیده است؟

یادداشت ذیل توسط جناب آقای مهندس حمید پشتوان، از اندیشکده تدبیر آب ایران، تنظیم شده است.

مأخذ یادداشت:

THE HANDBOOK ON WATER INFORMATION SYSTEMS. ADMINISTRATION, PROCESSING AND
EXPLOITATION OF WATER-RELATED DATA. Unesco, March 2018

دسترسی آسـان به اطـلاعـات دربــاره وضعیت و تغییرات منابع آب و استفاده ها در سطوح مختلف حوضه، ملی یا فرامرزی، از کلیدهای پیادهسازی موفق سیاست آب به شمار میآید. مدیران منابع آب نیاز دارند بتوانند اطلاعات مطمئن و بهنگام و مناسب را برای فعالیت های مرتبط با تنظیم، برنامه ریزی، سازگاری با تغییر اقلیم، مدیریت ر یسک و اطلاع رسانی عمومی در اختیار داشته باشند..
متن یادداشت از طریق لینک زیر قابل دسترسی می‌‌باشد.

155 بازدید

نظر خود را بنویسید