مقالات یادداشت‌ها و مقالات

دستورالعمل‌های مرتبط با بیلان آب کشور

در ارتباط با تهیه بیلان آب در کشور دو ضابطۀ اصلی در حال حاضر حاکم است که شامل: دستورالعمل تهیه بیلان آب و دستورالعمل نحوه تهيه گزارش بيلان آب است.

الف) دستورالعمل تهیه بیلان آب
این دستورالعمل اولین بار در سال 1370 در سه فصل (کلیات و تعاریف، روش‌های محاسباتی عوامل بیلان، و برقراری معادله بیلان) تهیه شده است. سپس در سال 1378 مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته است، هرچند به لحاظ فنی تغییرات زیادی نداشته است. در این نسخه دو ضمیمه مرتبط با شیوه تهیه نقشه‌های هم‌باران و روش‌های محاسباتی تبخیر نیز بدان اضافه شده است. این دستورالعمل توسط مرکز تحقیقات منابع آب (تماب)، معاونت تلفیق مطالعات وقت تنظیم شده است.

لینک مربوط به دستورالعمل تهیه بیلان آب:

https://drive.google.com/file/d/17s6E8acuGNL9a3PiMznaazP8HO6GlS4-/view?usp=sharing

ب) دستورالعمل نحوه تهيه گزارش بيلان آب
این دستورالعمل با هدف یکسان‌سازی در ارائه گزارش‌های بهنگام‌سازی بیلان آب محدوده‌هاي مطالعاتي حوضه‌هاي آبريز درجه 2 کشور توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال 1390 تهیه شده است. این دستورالعمل دارای دو بخش تهيه گزارش‌هاي مطالعات پايه منابع آب و تهيه گزارش بيلان آب محدوده‌هاي مطالعاتي ارائه شده است. در بخش الف، به طور تفصیلی مطالعات پایه شامل هواشناسي، آب‌هاي سطحي، آب‌هاي زيرزميني و كيفيت آب، بحث شده و گزارش‌ها و نقشه‌هاي مربوطه تهيه مي‌گردد و در بخش ب، که هدف ارائه گزارش بیلان در هر محدوده مطالعاتی مشخص است، نيازي به ارائه مطالب تفصيلي و تشريحي در خصوص داده‌ها و بخش‌های مطالعات پایه نیست و تنها ارائه نتايج و يافته‌ها مرتبط با مولفه‌های بیلان آب كفايت مي‌نمايد. لازم به ذکر است که بخش الف تنها به ازای هر حوضه درجه 2 (یک جلد) است و بخش ب تعداد گزارشات بیلان به تعداد محدوده‌های مطالعاتی (در هر حوضه درجه 2) به تفکیک ارائه می‌شود.

لینک مربوط به دستورالعمل نحوه تهيه گزارش بيلان آب:

https://drive.google.com/file/d/1tSyR0y7pnuRmx_n59Lb8pQhLp58gortT/view?usp=sharing

توضیح: با مراجعه به سایت دفتر مطالعات پایه منابع آب – تولیدات گروه تلفیق و بیلان، امکان دسترسی به سایر دستورالعمل‌های حوزه تهیه گزارش‌های منابع آب بخش تلفیق و همچنین شرح خدمات آنها وجود دارد.

مرجع: شفیعی، م. مجیدی، م. جودوی، ع. سلیمانیها، س. پشتوان، ح. (1398). پیش‌درآمدی بر سپمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور: لزوم مشارکت و هم‌افزایی در علاج‌بخشی مهم‌ترین مولفه برنامه‌ریزی منابع آب ایران. نشریه آب و توسعه پایدار. دوره 6. شماره. 2.

490 بازدید

نظر خود را بنویسید