یادداشت‌ها و مقالات

دستورالعمل‌های مرتبط با بیلان آب کشور

در ارتباط با تهیه بیلان آب در کشور دو ضابطۀ اصلی در حال حاضر حاکم است که شامل: دستورالعمل تهیه بیلان آب و دستورالعمل نحوه تهيه گزارش بيلان آب است.

الف) دستورالعمل تهیه بیلان آب
این دستورالعمل اولین بار در سال 1370 در سه فصل (کلیات و تعاریف، روش‌های محاسباتی عوامل بیلان، و برقراری معادله بیلان) تهیه شده است. سپس در سال 1378 مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته است، هرچند به لحاظ فنی تغییرات زیادی نداشته است. در این نسخه دو ضمیمه مرتبط با شیوه تهیه نقشه‌های هم‌باران و روش‌های محاسباتی تبخیر نیز بدان اضافه شده است. این دستورالعمل توسط مرکز تحقیقات منابع آب (تماب)، معاونت تلفیق مطالعات وقت تنظیم شده است.

ب) دستورالعمل نحوه تهيه گزارش بيلان آب
این دستورالعمل با هدف یکسان‌سازی در ارائه گزارش‌های بهنگام‌سازی بیلان آب محدوده‌هاي مطالعاتي حوضه‌هاي آبريز درجه 2 کشور توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب، شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال 1390 تهیه شده است. این دستورالعمل دارای دو بخش تهيه گزارش‌هاي مطالعات پايه منابع آب و تهيه گزارش بيلان آب محدوده‌هاي مطالعاتي ارائه شده است. در بخش الف، به طور تفصیلی مطالعات پایه شامل هواشناسي، آب‌هاي سطحي، آب‌هاي زيرزميني و كيفيت آب، بحث شده و گزارش‌ها و نقشه‌هاي مربوطه تهيه مي‌گردد و در بخش ب، که هدف ارائه گزارش بیلان در هر محدوده مطالعاتی مشخص است، نيازي به ارائه مطالب تفصيلي و تشريحي در خصوص داده‌ها و بخش‌های مطالعات پایه نیست و تنها ارائه نتايج و يافته‌ها مرتبط با مولفه‌های بیلان آب كفايت مي‌نمايد. لازم به ذکر است که بخش الف تنها به ازای هر حوضه درجه 2 (یک جلد) است و بخش ب تعداد گزارشات بیلان به تعداد محدوده‌های مطالعاتی (در هر حوضه درجه 2) به تفکیک ارائه می‌شود.

توضیح: با مراجعه به سایت دفتر مطالعات پایه منابع آب – تولیدات گروه تلفیق و بیلان، امکان دسترسی به سایر دستورالعمل‌های حوزه تهیه گزارش‌های منابع آب بخش تلفیق و همچنین شرح خدمات آنها وجود دارد.

مرجع: شفیعی، م. مجیدی، م. جودوی، ع. سلیمانیها، س. پشتوان، ح. (1398). پیش‌درآمدی بر سپمپوزیوم ملی مسائل حل نشده بیلان آب کشور: لزوم مشارکت و هم‌افزایی در علاج‌بخشی مهم‌ترین مولفه برنامه‌ریزی منابع آب ایران. نشریه آب و توسعه پایدار. دوره 6. شماره. 2.

نظر خود را بنویسید

*

code